altDe ontwikkelingen op het gebied van de moderne media stellen ouders steeds weer voor nieuwe vragen. Anderzijds zijn dingen al eeuwenlang hetzelfde gebleven: de listen van de duivel, de zonde in het hart en de verleiding van de wereld. Gods Woord wijst de weg en bepaalt de houding ten opzichte van de moderne media. Vijf tips als richtingwijzer.

Tip 1: Het juiste perspectief

Mattheüs 6 vers 33: Maar zoekt eerst het Koninkrijk van God
De tijd is gegeven als voorbereiding op de eeuwigheid. De levensopdracht is: God liefhebben bovenalles en onze naaste als onszelf. De digitale wereld is daarbij geen andere wereld dan het werkelijke leven. De Heere ziet ons bij alles wat we doen.
Vragen om met de kinderen te bespreken:
– Wat zoek je in een sociaal netwerk?
– Kun je er God dienen naar Zijn Woord? Vind je Hem, hoor je er Zijn stem?
– Hoeveel beslag leggen sociale netwerken op je (stille) tijd?
– Staat de Heere met Zijn dienst op de eerste plaats in je leven? Volgen daarna de mensen die God je allereerst in je leven gegeven heeft (je ouders en familie)?

Tip 2: Ouders onmisbaar

Efeze 6 vers 4: Voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren
Het is belangrijk dat ouders weten waar hun kinderen mee bezig zijn ten aanzien van de moderne media. Ga eens een poosje naast hen zitten envraag of ze willen laten zien met wie ze in verbinding zijn en wat ze met anderen delen. Bespreek met elkaar wat je ziet en hoort. Daarbij is de geestelijke dimensie de belangrijkste (zie tip 3), maar ook in de alledaagse dingen blijkt dat kinderen vaak niet beseffen wat ze doen:
-Vraag door als het gaat om aspecten als privacy. Laat hen geen persoonlijke gegevens openbaar maken, zoals telefoonnummers, emailadressen of wachtwoorden.
– Maak duidelijk dat eenmaal openbaar gemaakte gegevens niet meer te verwijderen zijn, ook al denk je dat ze weg zijn.
– Zet geen gegevens of foto’s van anderen online zonder hun toestemming.
– Leer kinderen na te denken over de inhoud en gevolgen van hun mediagedrag.
– Spreek af: als je iets vervelends leest of ziet, bespreek dit dan met je vader of moeder.

Tip 3: De Wet als spiegel

Psalm 119 vers 9: Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden?Als hij dat houdt naar Uw Woord
Leg de Tien Geboden naast het gebruik van de moderne media, als de meest zuivere toetssteen voor ons doen en laten. De Tien Geboden toegespitst op de moderne media:
1. God staat op de eerste plaats. Hij vraagt je hart en leven. Hoeveel tijd besteed ik aan de sociale media?
2. God wil gediend worden. Begin en eindig de dag met gebed en Bijbellezen en zet je computer of mobiel uit, zodat je hieraan ongestoord je aandacht kunt wijden.
3. Houd Gods naam hoog, Hij is het waard. Vermijd plekken waar gevloekt wordt en spreek anderen op vloeken aan.
4. Laat Gods dag echt een rust-dag zijn. Hij heeft er recht op en het is een zegen om een dag ‘stil te mogen staan’. Laat alle media uit.
5. Toon respect voor ouderen en gezagsdragers, ook als ze er niet bij zijn. Hen eren is verbonden met een rijke belofte.
6. Wees niet agressief maar positief. Wees zuinig op je contacten.
7. Seksualiteit vraagt om een zuivere bedding. Maak net als Job een verbond met je ogen. Het is een zegen als je je gedachten schoon kunt bewaren voor degene die je hart heeft of krijgt.
8. Wees eerlijk. Betrouwbaarheid is een Bijbelse en sierlijke eigenschap. Steel bijvoorbeeld niet de tijd van de baas door te netwerken.
9. Let op wat je deelt met anderen over andere mensen. Maak geen ruzie of scheld niet via de sociale media. Positief spreken verrijkt je leven.
10. Er is op internet veel te zien wat begeerte opwekt. Blijf buiten de gevarenzone zodat je geweten niet beschuldigend hoeft te spreken.

Tip 4: Stel regels en voer gesprekken

Deuteronomium 6 vers 7: En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken
Regels zijn nodig. Ze zorgen voor duidelijkheid. Zet de moderne media in Bijbels licht en praat er met elkaar over wat een verantwoord gebruik is en welke regels daarvoor afgesproken worden.
Een aantal overdenkingen daarbij:
– Hyves en Facebook: Dat volk zal alleen wonen (Numeri 23);
– Twitteren: Bewaar de bestendige wijsheid en bedachtzaamheid (Spreuken 3);
– Volgen: Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken dezelve en zij volgen Mij  (Johannes 10);
-You tube en andere video- en fotosites: Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen,en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld (1 Johannes 2);
– Vergeet het echte leven niet: Leer goed doen, help de verdrukte, doe de wees recht (Jesaja 1). Een ontmoeting in het echt is altijd completer dan via de media. Dat wist Johannes al: Ik heb veel aan u te schrijven, maar ik heb niet gewild door papier en inkt; maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen moge zijn (2 Johannes);
– Zorg voor balans en beweging: Gij doet hem [de mens] heersen over de werken Uwer handen (Psalm 8);
– Neem een goede internetfilter: Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien (Psalm 119).

Tip 5: Het goede voorbeeld

Titus 2 vers 7: Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken
Wees als ouder een voorbeeld. Onderbreek een gesprek met elkaar in het gezin niet door het gebruiken van de media. Zet mobiele telefoons ook als ouders in ieder geval ’s nachts en op zondag uit. Zoek als kerkelijke gemeente of als school met elkaar naar de wil van de Heere in de omgang met de media, om zo elkaar tot een