Gedurende zijn loopbaan zag Wim de Kloe, lid van het college van bestuur van het Driestar College, duizenden jongeren aan zich voorbijtrekken. Over sommige ontwikkelingen onder reformatorische jongeren maakt hij zich zorgen. De positie die de Bijbel inneemt in hun leven, bijvoorbeeld.

De Kloe: „Wat mij raakt is dat het Schriftgezag in het geding is. Ik zie gebeuren dat de standpuntbepaling rondom schepping en evolutie verschuift. De schepping in zes dagen wordt door velen in twijfel getrokken. Dan gaan bij mij de alarmbellen rinkelen. Laten we jongeren eerbied voor de Schrift bijbrengen. Ieder mens en iedere collega houdt er op dit thema eigen meningen op na, die naast elkaar legitiem lijken te zijn. Maar je moet als organisatie dan wel een lijn afspreken waar je voor staat. Met één mond spreken. Ja, er klinkt zorg in door als ik dit zeg.

Binnen de kerken uit onze achterban vinden op dit punt onomkeerbare verschuivingen plaats. Dat verontrust mij zeer. Recent organiseerden wij als school een project over schepping en evolutie. De vakdocenten van godsdienst, aardrijkskunde en biologie spraken elkaar diepgaand, gedurende een bijeenkomst op de ark van Noach in Dordrecht. Daarbij werden gezamenlijk afspraken gemaakt en een lijn getrokken. Dat vond ik een heel mooi initiatief, dat vanuit de docenten zelf kwam.”

Meer over de leefwereld van reformatorische jongeren is te lezen in de GezinsGids van 5 januari 2017.