alt„De Bijbel is niet positief over de wereld in de eindtijd. De intensiteit van de aanvallen van de satan neemt toe naarmate het einde nadert.” Volgens theoloog J.W.J. Treur uit Beekbergen is Gods Woord duidelijk over het leven in de eindtijd. Hoe houden christenen stand? Treur geeft tips vanuit de Bijbel.

Na zijn studie theologie werd  J.W.J. Treur uit Beekbergen godsdienstdocent op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn. Hij heeft met zijn leerlingen veel gesprekken gevoerd over het leven in de eindtijd. Wat betekent de term eindtijd eigenlijk? „De eindtijd behelst de tijd tussen de hemelvaart van Christus en Zijn glorieuze terugkeer op aarde. Naar Gods voorzienigheid zijn wij in deze ‘tussentijd’ geboren. De tijd zal niet eeuwig doorgaan. Met Christus’ wederkomst op aarde zal de wereldgeschiedenis worden beëindigd en zal de toekomende eeuw aanbreken. De laatste woorden die staan opgeschreven van de Heere Jezus bevestigen Zijn wederkomst: ‘Ja, Ik kom haastelijk’ (Openb. 22:20). Het Bijbelboek Openbaring is glashelder als het gaat om Gods zorg voor Zijn Kerk en Zijn terugkeer naar de aarde.”

De kerk
Wat zegt de Bijbel over de kerk in de eindtijd? Treur: „Het spreken van de Schrift over de kerk in de eindtijd is tweeledig. Aan de ene kant wordt de kerk opgeroepen om waakzaam te zijn en zich niet in te laten met de wereld en haar begeerlijkheden. Vooral in de brieven van het Nieuwe Testament wordt er keer op keer opgeroepen om te letten op de tekenen van de tijd: op de wonderen in de hemel en de tekenen op de aarde. Maar ook op de grote afval en verdrukking en de komst van de antichrist. Het zal een benauwde tijd zijn, maar de poorten van de hel zullen de kerk niet overweldigen.”
Een kenmerkend Schriftgedeelte hierbij is, volgens Treur, Efeze 6: „Christenen hebben een geestelijke wapenuitrusting nodig, omdat ze strijden tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Paulus roept in dit gedeelte op om vooral het schild van het geloof op te nemen. Uit de grondtaal blijkt dat het hier om een groot schild gaat. Dit grote schild was niet bedoeld om de vijand mee tegemoet te treden, maar juist om erachter te schuilen. Wij kunnen de strijd met de duivel niet aangaan. Hij is listiger en machtiger dan wij. Om de satan te weerstaan dient de kerk de toevlucht te nemen tot de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, de Heere Jezus Christus en achter Hem te schuilen.”
Maar er is ook een andere kant. De Bijbel bevat ook talloze beloftes voor de kerk. „In het einde der dagen zal ze vergezeld worden met talloze broeders en zusters uit het Joodse volk. De Heere is nog niet klaar met Zijn volk.”

Aanvallen
Als de Bijbel de eindtijd schildert, geeft ze geen positief beeld. „De liefde zal verkillen en onder de mensen zal hebzucht, eigenliefde en goddeloosheid gevonden worden. De zonde heeft ons verdorven tot in het diepst van ons wezen en in het diepst van onze maatschappelijke structuren. De strijd tegen de zonde, de wereld en het vlees is daarom van alle tijden. Toch lijkt de Schrift erop te wijzen dat de intensiteit van de aanvallen van de satan wel toe zal nemen naarmate het einde nadert. Je kunt dat, met een gebrekkig voorbeeld, vergelijken met Hitler in de laatste dagen van zijn rijk. Door zijn doodsdrift en krankzinnige haat heeft hij zijn eigen volk in de rampzaligheid gestort. Hier heeft hij jaren over gedaan, maar toen alles op zijn einde liep wilde hij zoveel mogelijk Duitsers met hem de afgrond intrekken. Zo is het ook met de satan. Hij weet dat hij verslagen is, maar zal er alles aan doen om tot het einde toe God en Zijn volk tegen te staan. Wie tot dit volk behoort, zal actief te maken krijgen met zijn verleidingen en aanvallen.”

Vervolgingen
Volgens Treur betekent dit vervolgingen van welke aard dan ook voor de gelovigen op aarde. „De Heilige Geest zegt hierover het volgende in Mattheüs 10:22: En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. In alles zijn we afhankelijk van Gods leiding en bewaring. Onze aardsgerichtheid is een groot gevaar. Het volgen van Christus is radicaal en duldt geen compromissen. Alles hierop aarde is een voorbereiding op de eeuwigheid die straks zal volgen. Daar werkt de Heere op aan in de harten van mensen, maar ook in de (heils)geschiedenis.”

Eeuwigheidperspectief
De Bijbel geeft aan dat heel het leven een voorbereiding is op de eeuwigheid. Dit vraagt om leven in eeuwigheidperspectief. Treur: „Dat betekent dat wij bereid moeten zijn om Koning Jezus te ontmoeten. De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden laat een schokkende realiteit zien. Beide groepen waren genodigd tot de bruiloft. Ze hadden de koninklijke uitnodiging, ondertekend met Christus’ bloed, ontvangen. Maar toch waren er bij die niet voorbereid waren. De Heere geve dat dat niet voor ons zal gelden. Tegelijkertijd geeft het leven in eeuwigheidperspectief een heilige ontspanning. Dan ‘hoef’ je niet meer alles en ga je je prioriteiten anders leggen. De onrust in de maatschappij neemt toe, zeker na de recente val van afgod Mammon: de crisis. Ook in deze dingen geldt voor de christen: gij geheel anders. Wij zijn niet als hen die geen hoop hebben. Wie alleen horizontaal leeft, ziet zoveel minder dan zij die oog hebben leren krijgen voor het verticale. Gods Woord wil ons de ogen openen voor de toekomst die aanstaande is.”

Zoek de stilte
Wat betekent dit concreet voor christenen? Volgens Treur is dit voor iedereen weer verschillend, maar hij geeft wel een aantal handvatten: „Het is aan te raden om tijd te nemen en de stilte op te zoeken om na te denken over het doel van het leven. Want wat heb je eraan als je de hele wereld wint, maar schade lijdt aan je ziel?”
Moet je dan elke seconde aan de eeuwigheid denken? „Nee, dat is praktisch gezien ook onmogelijk. De Heere geeft ieder een taak in het leven. Wij hebben getrouw ons werk te doen; op school, op de zaak, in de kerk, of waar dan ook. Dan kun je niet elk moment aan de eindtijd denken. Overigens behelst het leven in eeuwigheidperspectief meer dan er zo af en toe aan te denken. Het vraagt om een christelijke levenshouding waarbij we in woord en daad laten zien dat onze wandel in de hemelen is (Filippenzen 3 vers 20).”
Hoe kunnen christenen aan andere mensen laten zien dat ze op doorreis zijn? „Door je prioriteiten anders te leggen, door begaan te zijn met het heil van de naasten en door tevreden te zijn met wat de Heere je in dit leven geeft. Wie iets geproefd heeft van de liefde van God in Christus, zal daar hoe dan ook wat van uitstralen. Dan kan het geloofsleven bevochten worden, maar als je van een Ander bent geworden, zal dat gezien worden. Deze levenshouding komt vaak naar voren op momenten dat het leven tegen zit. Wie er werkelijk van overtuigd is dat Gods vaderlijke hand alle dingen regeert, reageert in dat soort situaties duidelijk anders dan de wereld.”