Steeds meer winkels zijn op zondag geopend. Steeds meer bedrijven draaien op zondag door. Het wereldwijde web is vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging concludeert in haar jaarverslag dat er steeds meer een vertreden van het vierde gebod is en dat het onderscheid tussen de zondag en de overige dagen van de week bijna totaal verdwijnt.Ook in de gereformeerde gezindte wordt de verleiding om de zondag voor jezelf te besteden steeds groter en wordt het relativeren van de zondag als rustdag steeds duidelijker gehoord. Zo verwoordt een zakenman met een webwinkel die op zondag geopend is in het Reformatorisch Dagblad: „Ik denk dat dit (de zondagsbesteding, red.) vooral een discussiepunt is in onze Nederlandse reformatorische gezindte. Wereldwijd is het onder christenen geen issue.” En een ander met wie de verslaggever in gesprek is over het openstellen van de website op zondag, zegt: „Ik heb het gevoel alsof u en ik nu discussiëren over de kleur van de gordijnen, terwijl het hele reformatorische huis in brand staat.”

Trend – Steeds meer bezig op zondag

Ook in de gereformeerde gezindte lijken er steeds meer bezigheden op zondag plaats te vinden. Niet alleen bij bedrijven, maar ook in gezinnen. Uit een recente enquête, uitgevoerd door het lectoraat nieuwe media van Driestar educatief, blijkt dat de helft van de middelbare scholieren z’n mobiel of smartphone ook op zondag gebruikt. En in het eerdergenoemde krantenartikel vertelt een reformatorische zakenman: „Op zondagavond, nadat ik twee kerkdiensten heb bezocht en wat heb gelezen, kijk ik regelmatig even op www.nu.nl of op de site van The Jerusalem Post om te zien wat er in de wereld is gebeurd. Ja, ik besef dat er voor die berichten mensen op zondag aan het werk zijn geweest, maar als ik met de auto naar de kerk rijd, verbruik ik benzine die misschien op zondag uit de grond is gehaald.”
Het RD-onderzoek naar De nieuwe refo maakt duidelijk dat in reformatorische kring de opvattingen over en invulling van de zondag verschuift. De sociale media zetten de zondag onder druk.

Diepere oorzaak – Eenzijdig redeneren

Op zondag klaargemaakt? De redenering van de zakenman legt een dieper probleem bloot. Hoe bepaal je wat op zondag wel of niet kan? Steeds vaker wordt deze vraag beantwoord met het oog op de naaste: wat kan ik (nog) wel of niet (meer) doen om anderen niet voor mij te laten werken op zondag? De Bijbel leert echter dat de vraag naar zondagsbesteding gesteld moet worden met het oog op de Heere: hoe kan ik de sabbat heiligen en voor de Heere apart zetten?
Bijbel – Teken van het verbond
Bedoeling bepaalt invulling
Om te kunnen bepalen wat je wel of niet op zondag doet, is het nodig om terug te gaan naar Gods Woord en te luisteren naar de bedoeling van de zondag. De bedoeling van de dag begrijpen, helpt om de juiste invulling ervan te vinden.
‘Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt’. Uit het feit dat dit het vierde gebod is, blijkt wel dat de invulling ervan niet als oudtestamentisch afgedaan kan worden. De sabbat van het Oude Testament (de zevende dag) is de zondag van het Nieuwe Testament (de eerste dag) ter gedachtenis aan de opstanding van Christus.
De auteurs van de StudieBijbel schrijven: ‘Door allerlei omstandigheden zijn in de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling de sabbat en de zondag uit elkaar gegroeid, terwijl ze voor de Joodse christenen in de nieuwtestamentische tijd elkaar aanvulden’.
Exodus 31 wijst erop dat de sabbat een teken is van het verbond dat op de Sinaï gesloten is: ‘Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilig. Onderhoudt dan de sabbat, dewijl hij ulieden heilig is’. Zoals de regenboog een teken is van het verbond met Noach, zo is de sabbat een teken van Gods verbond met Zijn volk. Een teken is een herinnering. Het teken van de zondag is bedoeld om voortdurend te beseffen: Ik ben de HEERE uw God, Die u heiligt. ‘Heiligen’ heeft in de Bijbel de betekenis van afzonderen, apart zetten voor de eer en dienst van God.

Dit is een selectie van een artikel dat eerder vescheen in de de GezinsGids.