Ialtn de gang van het dagelijks leven heeft een feest iets van een piketpaaltje. Een onderbreking van het ritme van alle dag om stil te staan bij een heugelijk feit. Kinderen kunnen daar enorm van genieten. Hoe vieren we de christelijke feestdagen in ons gezin op een fijne manier, zonder afbreuk te doen aan de betekenis van de heilsfeiten?

In de Bijbel gaat het vaak over feest vieren. Bijbelse feesten dienen om de mensen eraan te herinneren Wie God is en wat Hij doet. Aan het begin en aan het einde van de grote feesten riep God het volk bij elkaar in een heilige samenroeping. Niemand hoefde te werken en iedereen werd bij het feest betrokken, zeker ook de kinderen. Tijdens het klaarmaken van de Paasmaaltijd vroegen de kinderen aan hun ouders: ‘Wat hebt gij daar voor een dienst?’ Dan vertelden hun ouders over de grote daden van God in de verlossing van het volk uit het Egyptische slavenhuis. Alle eerstgeboren Egyptenaren werden gedood. De oudste kinderen van het Joodse volk mochten blijven leven. In hun plaats was een lam geslacht, waarvan het bloed aan de deurposten werd gesmeerd (Exodus 12).
Feesten in de Bijbel zijn tijden van met vreugde bij elkaar zijn, naar de samenkomst gaan en met elkaar eten. Maar het zijn nadrukkelijk ook momenten om terug te kijken en de zonden te belijden.In het Nieuwe Testament lezen we dat de Heere Jezus zijn eerste teken doet op een feest: de bruiloft te Kana.Ook Jezus onderhield de door God ingestelde feesten.


Feestvierende kinderen

Kinderen zijn altijd ‘in’ voor een feest. Ze kunnen er heel intens van genieten. Kinderen leven er naartoe: nog zoveel nachtjes slapen en dan… Het is goed om hen daarbij te helpen door zichtbaar te maken hoe lang het nog duurt voor de grote dag van het feest aanbreekt. Streepjes laten zetten op de kalender of een speciale kalender maken voor de weken voorafgaand aan het feest kunnen hen helpen.
Elk gezin kan een eigen traditie ontwikkelen om feestdagen door te brengen. Vaste gewoonten geven kinderen houvast. Dan weten ze waar zij naar uitkijken en kunnen ze er later met vreugde op terug zien. Bedenk als ouder wat je zelf als kind fijn vond op deze dagen: ontbijt op bed, met elkaar zingen, het lievelingseten mogen kiezen, opelke verjaardag hetzelfde Bijbelgedeelte lezen, zoals Psalm 103. Zet de traditie voort of kies eigen vaste gewoontes. Ook christelijke feestdagen kun je als gezin volgens een bepaald patroon vieren.
Juist feestelijke dagen zijn bij uitstek momenten om de kinderen de waarheid van Gods Woord door te geven. Bij een verjaardag gaat het niet alleen om de cadeaus die je krijgt. Ook niet om alleen die kinderen uit te nodigen die jou terug zullen vragen. Christelijke feestdagen mogen gezellig zijn, maar het gaat uiteindelijk niet om de sfeer,het gezellig samenzijn, het lekkere eten en de mooie kleren.
Vieren, herdenken, doe je niet zomaar. Daarvoor is een reden. Heel de Bijbel door gaat het om het doorgeven van Gods grote daden, van Zijn wonderen en Zijn genade.


Inhoudsvol vieren

In onze samenleving weethet merendeel van de bevolking niet of nauwelijks meer  waar het tijdens de christelijke feestdagen in wezen om gaat. In deze ‘los van God cultuur’, staan christenouders voor de taak feestdagen inhoudsvol te vieren. Dat is niet altijd even makkelijk, omdat het meestal om zaken gaat die niet zichtbaar en tastbaar zijn. Vieren houdt meer in dan sfeer creëren rond Kerst en eieren versieren met Pasen. Met Pinksteren wordt het al heel moeilijk om duidelijk te maken wat het feest ten diepste betekent.
Bereid de kinderen daarom voor op de feestdagen. Betrek hen bij de voorbereidingen. Vertel de betekenis van wat we vieren. Wees ermee bezig, ook op een creatieve manier. Bijbellezen, vertellen, zingen, knutselen. Zo blijft het feest niet beperkt tot die ene dag of die twee dagen die op de kalender aangegeven staan als christelijke feestdag, maar herdenken we wekenlang de grote daden van God. Om vast te houden wat Hij heeft gedaan.

Meer over het thema feest leest u in de GezinsGids van 17 april.