scherpstellenTrouwen vraagt veel voorbereiding. Een huis, inrichting en de dagindeling. Nog veel belangrijker is de inhoud van het huwelijk. Als je trouwt, sluit je niet alleen een verbond met elkaar, maar bovenal een verbond voor Gods aangezicht.

 

Hij was de Architect van ons leven en stelde Zelf het huwelijk in. Niet onbelangrijk te weten wat Hij daarmee voor ogen heeft. In het huwelijksgesprek en via huwelijkscatechese kan een echtpaar zich hierop bezinnen.

Dominee Labee, momenteel predikant van de Gereformeerde Gemeente in Geldermalsen, bevestigde inmiddels vierendertig huwelijken en voerde evenzoveel huwelijksgesprekken. „Hoewel niet elk gesprek eender is en je ook hierin weleens je ambtelijk tekort voelt, waren het voor mij stuk voor stuk bijzondere momenten.”

Voor dominee Labee is het houden van huwelijksgesprekken van groot belang. „Als eerste is het huwelijk een instelling van God. Niet voor niets spreken we over de heilige huwelijkse staat. Daarnaast spreekt de Schrift duidelijk over het verbondskarakter van het huwelijk. Al is het dan geen sacrament, het vraagt wel om een juiste benadering door het echtpaar in hun huwelijk. Het huwelijksgesprek is uitermate geschikt om die Bijbelse notie door te nemen.”

Dominee Labee probeert elk gesprek op een ontspannen wijze te starten. „Meestal nemen we eerst samen de tekst van de trouwkaart door. Ik informeer naar hun nieuwe huisvesting en de familie- en werkkring van beiden. Ook de eventuele zorgen die er binnen dat verband kunnen spelen of lege plaatsen binnen de familie kunnen genoemd worden. Daarna bespreken we alvast wat praktische zaken, waarbij ik het verloop van de trouwdienst aan de hand van het tweede deel van het huwelijksformulier uitleg. De meeste tijd reserveer ik voor het eerste deel van het formulier en de kern van het huwelijk. Afhankelijk van de antwoorden – ik stel veel vragen – gaan we op de zaken dieper in. Eigenlijk loopt een gesprek daarna vanzelf.”

Drievoudig doel

„Ik begin mijn verdieping altijd met het stellen van de vraag: ‘Wat is nu het doel van het huwelijk?’ Het formulier heeft een schone orde in het drievoudig doel, die bij de stellen zelden bekend blijkt te zijn. Zo is het eerste en belangrijkste doel dat man en vrouw, door oprechte liefde verbonden, elkaar trouw zijn en zullen helpen en bijstaan in alle dingen. Daarom mag men elkaar ook niet verlaten! Daarnaast gaat het tweede doel in op de kinderzegen. Hoewel niet ieder echtpaar deze zegen ontvangt, moet duidelijk zijn dat het krijgen van kinderen in het teken moet staan van de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Kinderen zijn een erfdeel des Heeren! Tot slot benoemt het formulier de seksuele omgang tussen man en vrouw. Man en vrouw behoren oprecht en eerlijk in alle reinheid en kuisheid met elkaar te leven. Ook door onze seksualiteit dient God verheerlijkt te worden.”

Huisvrouw

Vanuit deze doelen vloeien volgens dominee Labee allerhande onderwerpen voort die met het echtpaar besproken worden. „Zo stel ik bij het eerste doel de taak en roeping van zowel man als vrouw centraal. De man moet, als het hoofd, zijn vrouw verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Graag wijs ik op die tere uitdrukking ‘gelijk Christus het Hoofd, de Wijsheid, de Troost en de Bijstand Zijner gemeente is’. Daarnaast moet de man zijn huisvrouw liefhebben, niet verbitterd zijn, bij haar wonen met verstand en haar eer geven. Ook hier wijs ik op die vergelijking ‘gelijk Christus Zijn gemeente liefgehad heeft’. Wat heb je dan een goed huwelijk, zeg ik weleens. Het formulier geeft ook op treffende wijze de taak en roeping van de vrouw aan: ‘Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn (in alle eerlijke zaken); ook geen heerschappij gebruiken maar stil zijn’. Opnieuw zo’n tere toevoeging: ‘gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is’. Heel praktisch vraag ik vaak: vind je aanstaande bruid de benaming ‘huisvrouw’ mooi? Wat zou dat betekenen als de Heere de kinderzegen geeft? En dan komen we automatisch uit bij het tweede doel van het huwelijk. Bij het krijgen van kinderen wordt vaak vergeten dat het een opdracht is om zo Gods Koninkrijk uit te breiden. Er moet een principiële bereidheid zijn om kinderen te krijgen, het is ook een opdracht van het huwelijk.”

Meer over het huwelijk leest u in de GezinsGids van 22 maart.